Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné podmínky pro cestující Cestovní agentury Italia v.o.s.

Tyto všeobecné podmínky pro cestující Cestovní agentury Italia v.o.s. (dále jen „Podmínky“) tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy, která je uzavřena mezi Cestovní agenturou Italia v.o.s. (dále jen „CA ITALIA“) a zákazníkem.

Zákazník podpisem cestovní smlouvy stvrzuje, že se s Podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

1. Vznik smluvních vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem a CA ITALIA vzniká podepsáním cestovní smlouvy. Cestovní smlouva platí pro všechny další osoby uvedené ve smlouvě přihlášené zákazníkem. Za smluvní závazky dalších přihlášených osob přebírá zákazník podle úst. §546 a násl. občanského zákoníku ručení. Zákazník a další přihlášené osoby jsou z cestovní smlouvy zavázáni společně a nerozdílně.

2. Ceny pobytu

Ceny pobytu zahrnují cenovou kalkulaci pobytu dle vlastního výběru, eventuelně jsou prezentovány ceny fakultativních služeb. Při podpisu cestovní smlouvy zákazník hradí 50 % objednaných služeb.

Doplatek objednaných služeb se zákazník zavazuje uhradit nejpozději 30 dnů před čerpáním první služby, a to převodem na účet CA ITALIA uvedený na portálu CA ITALIA - ww.caitalia.cz. Při rezervaci v době kratší než 30 dnů před odjezdem je celková cena splatná zároveň s uzavřením smlouvy. Jakákoliv platba dle cestovní smlouvy se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet CA ITALIA u vedeného peněžního ústavu. Není-li dohodnuto jinak, bere zákazník na vědomí, že nedodržením tohoto termínu může CA ITALIA cestovní smlouvu vypovědět a řídit se stornovacími podmínkami dle bodu. 6. CA ITALIA je oprávněna nejpozději 21 dnů před nástupním dnem jednostranně zvýšit cenu pobytu uvedenou v cestovní smlouvě, a to pouze v případě, že dojde k navýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny pobytu a služeb v průměru o více než 10 %. CA ITALIA je povinna o této skutečnosti zákazníka informovat písemně, nejméne 21 dnů před čerpáním první služby.

3. Změny sjednaných služeb

Je-li CA ITALIA nucena z objektivních důvodu změnit podmínky cestovní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a CA ITALIA, je povinna zákazníkovi navrhnout změnu cestovní smlouvy, včetně ceny a tyto skutečnosti oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Zákazník má právo se rozhodnout, zda bude se změnou souhlasit, nebo odstoupí od smlouvy. V případě, že cena navrhovaných služeb bude vyšší, je nutno rozdíl cen doplatit, v případě, že cena navrhovaných služeb bude nižší, CA ITALIA rozdíl zákazníkovi vrátí bezhotovostním převodem na účet, ze kterého úhrada od zákazníka přišla.

4. Změna sjednaných služeb v průběhu pobytu

Pokud CA ITALIA řádně a včas neposkytne sjednané služby nebo jejich část, případně zjistí, že nebude moci řádně a včas služby poskytnout, je povinna CA ITALIA bezodkladně a bezplatně provést taková opatření, aby klientovi zajistila náhradní služby ve shodné kvalitě a rozsahu, které se přibližují původně dohodnutým podmínkám. Pokud nelze zabezpečit služby jinak než prostřednictvím služby nižší kvality, než je uvedeno v cestovní smlouvě, je povinna CA ITALIA vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.

5. Změny sjedaných služeb ze strany zákazníka

a) změna termínu čerpání první služby (nástupní den ubytování)

 • ve lhůtě delší než 30 dnů před nástupem je možno změnit termín ubytování při zachování stejného ubytovacího zařízení zdarma;
 • ve lhůtě kratší než 30 dnů je změna posuzována dle bodu aktuálních stornopoplatků viz. bod 6.;

b) zkrácení/prodloužení pobytu v destinaci

Pokud situace z hlediska volných ubytovacích kapacit dovoluje prodloužení pobytu, má zákazník

možnost pobyt prodloužit, cenový rozdíl doplatí na místě poskytovateli (hotel, agentura atd.). V případě zkrácení pobytu z vlastního rozhodnutí zákazníka cenový rozdíl za nevyužité dny CA ITALIA nevyplácí.

c) změna ubytovací kapacity

 • ve lhůtě delší než 30 dnů před nástupem je možno provést změnu ubytovacího zařízení zdarma.
 • ve lhůtě kratší než 30 dnů je změna posuzována dle bodu aktuální stornopoplatku viz. bod 6.

d) změna jména, zařazení náhradníka je bez poplatku

6. Stornopoplatky – odstoupení od smlouvy, práva a povinnosti CA ITALIA

Zákazník je oprávněn od cestovní smlouvy odstoupit, a to kdykoliv před započetím první služby. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být podepsáno objednavatelem. Účinnost

odstoupení od smlouvy je stanovena datem doručení Odstoupení od smlouvy písemně do sídla

firmy.

Při odstoupení od cestovní smlouvy je zákazník povinnen uhradit odstupné ve výši:

 • 30 % z ceny pokud dojde k odstoupení dříve než 30 dnů před datem první objednané služby
 • 40 % z ceny pokud dojde k odstoupení v době mezi 29. až 25. dnem před datem první objednané služby
 • 50 % z ceny pokud dojde k odstoupení v době mezi 25. až 20. dnem před datem první objednané služby
 • 75 % z ceny pokud dojde k odstoupení v době mezi 19 až 10. dnem před datem první objednané služby
 • 100 % ceny pokud dojde k odstoupení v době mezi 9. dnem a méně první objednané služby

Pokud se zákazník nedostaví první den k čerpání objednané služby a nezačne čerpat zaplacené služby, má CA ITALIA nárok na plnou úhradu ceny.

CA ITALIA může před zahájením první služby odstoupit od smlouvy, jestliže z objektivních důvodů nemůže dodržet podmínky cestovní smlouvy (zejména v důsledku neodvratitelných událostí, kterým nemohla CA ITALIA zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí) nebo při porušení povinností zákazníkem, za které se považují zejména níže uvedené případy:

 • zákazník se nedostaví do cílové destinace, aby převzal veškeré propozice, klíče od ubytování;
 • zákazník nezaplatí cenu zájezdu ve stanovené lhůtě a ve stanovené výši nebo v plné výši.

7. Povinnosti zákazníka

a) poskytnout CA ITALIA úplné a pravdivé údaje v cestovní smlouvě nebo v dodatku, objednávce včetně jakýchkoliv změn těchto údajů, za účelem řádného zajištění služeb. Zákazník se zavazuje poskytnout kontaktní údaje, jako jsou adresa, telefon, fax, e-mail.

b) bez zbytečného odkladu sdělit CA ITALIA své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu cestovní smlouvy

c) převzít od CA ITALIA doklady potřebné pro čerpání služeb (vouchery); způsob předání cestovních dokladů je se zákazníkem sjednán při uzavření cestovní smlouvy

d) dostavit se ve stanoveném čase na místo určení k převzetí klíčů od ubytovacího zařízení

e) zákazník nese plnnou odpovědnost za platnost a správnost všech dokumentů včetně víz, která jsou nutná pro vstup do cílových destinací

f) zákazník je povinnen počínat si tak, aby nezpůsobil škodu na majetku nebo zdraví ostatních zákazníků, dodavatelů služeb, nebo CA ITALIA a je povinen uhradit škodu, která by byla tímto konáním způsobena.

8. Porušení povinnosti zákazníka

Za porušení povinností zákazníka se vedle porušení konkrétních povinností plynoucích z uzavřené cestovní smlouvy považují i případy, kdy zákazník vážně narušuje průběh pobytu a dále případy, kdy je zákazník prokazatelně pod vlivem omamných a návykových látek. Zákazník bere na vědomí, že v případě odstoupení CA ITALIA od cestovní smlouvy z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, mu nevzniká nárok na vrácení alikvotní části ceny služeb, které nebyly čerpány.

9. Pojištění

V ceně pobytu není zahrnuto pojištění léčebných výloh na cesty do zahraničí (pokud není uvedeno jinak). Pojištění doporučujeme a sjednáváme ve spolupráci s Evropskovou cestovní pojišťovnou.

10. Reklamace

Pokud rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než byla předem dohodnuta, vzniká

zákazníkovi právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí zákazník uplatnit u CA ITALIA písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení pobytu dle cestovní smlouvy, jinak právo zákazníkovi na uplatnění reklamace zaniká. Zákazník může uplatnit reklamaci za svoji osobu a také za osoby, za které reklamované služby v rámci své cestovní smlouvy objednal. V případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, zákazník je povinen ve smyslu §415 a §417 obč. zak. ve vlastním zájmu telefonicky a následně písemně uplatnit reklamaci neprodleně po jejím zjištění u cestovní agentury, aby mohlo být škodě zabráněno. Pracovníci CA ITALIA jsou povinni vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace.

11. Chyba v tisku

CA ITALIA si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen či termínu, závazná pro prodávajícího i kupujícího je pouze cena uvedená na platné cestovní smlouvě.

12. Závěrečná ustanoven

Změna těchto Podmínek vyhrazena. Nové znění Podmínek nabývá účinnosti zveřejněním na portálu CA ITALIA www.caitalia.cz

 

V Praze 1.4.2011